Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajú

§1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté kupujícím výhradně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.

§2. Prodávající nevydá údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, a i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na www.jungle-medicine.eu/eshop kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

§3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u prodávajícího zamítat zpracovávání svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.

§4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.
§5. Kupující prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.