Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodu www.jungle-medicine.eu/eshop. Internetový obchod provozuje firma Jungle-medicine.eu s.r.o. se sídlem Gagarinova 491/8, 36020 Karlovy Vary, IČO: 25248774 (dále též jen jako „provozovatel“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího.

 

II.

Objednávka

§1. Zboží z internetového obchodu www.jungle-medicine.eu/eshop mohou objednávat pouze osoby starší 18 let.

§2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

§3. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že kupující při registraci nezadal veškeré požadované údaje nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena kupujícímu důsledkem toho, že kupující zapomněl své přístupové heslo nebo se přístupové heslo kupujícího dostalo do rukou neoprávněných osob bez přičinění prodávajícího.

§4. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a je závazná.

§5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany prodávajícího, je kupující povinen o tom vyrozumět prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu 

§6. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

 1. Identifikace kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

 2. Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;

 3. Množství objednávaného zboží;

 

III.

Storno objednávky

§1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího.

§2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. V případě objednávky na dobírku, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..)

 2. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu to tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

IV.

Cenové podmínky

§1. Kupní cena zboží nabízena prodávajícím prostřednictvím www.jungle-medicine.eu/eshop je uvedena vždy vedle vybraného zboží.

§2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.jungle-medicine.eu/eshop s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.jungle-medicine.eu/eshop. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané. V případě, že se na www.jungle-medicine.eu/eshop objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se u zboží objeví cena "0 CZK" nebo "1 CZK", prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

V.

Poštovné a balné

§1. Prodávající dopravu zajišťuje prostřednictvím České pošty, balné se účtuje ve výši 15 Kč.

§2. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží a poškození zásilky způsobené Českou poštou.

§3. Prodávající si poštovné v souvislosti s dodáním zboží, jehož kupní cena převyšuje 1500 Kč neúčtuje. Při objednávkách do 1500 Kč je poštovné 55 Kč. Poštovné se však neúčtuje na výměny a vratky ani na reklamace.

 

VI.

Platební podmínky

§1. Platby se provádějí v CZK, přičemž prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

 1. PLATBA PŘI DODÁVKÁCH NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby kupující hradí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce, balné, poštovné a 45 Kč za dobírku při převzetí České poště.

 2. PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je kupujícímu zasláno zboží Českou poštou po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávce na účet 2300818516 / 2010, Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.

 

VII.

Dodací podmínky

§1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů ode dne, kdy prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky kupujícího a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací lhůta je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů. Pro vybrané modely, prodávající specifikuje datum jeho dodání přímo na stránce vybraného produktu.

§2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O statusu elektronické objednávky je kupující také upozorněn emailem.

§3. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu místa dodání uvedenou kupujícím v elektronické objednávce. Česká pošta bude telefonicky kontaktovat kupujícího před dodáním zboží kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží kupujícímu. Pokud kupující nebude přítomen v době, který si závazně dohodl s Českou poštou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, kupující odpovídá za škodu, která vznikla prodávajícímu a / nebo České poště v důsledku neúspěšného dodání zboží kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží kupujícímu nese kupující.

§4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

§5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

§6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepená ochrannou páskou. Dopravce je povinen při dodání poškozené zásilky kupujícímu po položkách na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

§7. Zboží dodává prodávající výlučně na území České republiky.

§8. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se provádí na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

 

VIII.

Storno/výměnný/reklamační formulář

§1. K reklamaci je nutné vyplnit STORNO / VÝMĚNNÝ / REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (dále jen "Formulář") ve všech případech:

 1. Kupující vrací zboží, které si neobjednal. Pokud kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, kupující má právo vrátit zboží prodávajícímu max. do 3 dnů od převzetí zboží kupujícím. Nehradí manipulační poplatek za vrácení zboží prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese prodávající.

 2. Kupující požaduje záměnu zboží v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost a / nebo barva) Pokud kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nesedí z důvodu nevyhovující velikosti a / nebo barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a / nebo velikosti, max. do 3 dnů od převzetí zboží kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze pokud to umožňují skladové zásoby prodávajícího a zboží dorazilo nepoškozené a nejeví známky nošení. Náklady na vrácení zboží nese prodávající do 5 dnů ode dne prodeje. Prodávající dodá vyměněné zboží kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře s požadovanými doklady a se zbožím, které se má vyměnit.

 3. Kupující si uplatňuje právo vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží. Bližší podmínky jsou upraveny v článku IX. těchto obchodních podmínek.

§2. Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:

 1. Identifikace kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);

 2. Adresa místa, kam bylo zboží dodáno;

 3. Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží;

 4. Číslo elektronické objednávky;

 5. Datum vystavení elektronické objednávky;

 6. Datum převzetí zboží kupujícím;

 7. Popis zboží, které kupující požaduje zaměnit a popis zaměněného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství, ceny a způsobu zabalení zboží;

 8. Název a číslo bankovního účtu kupujícího a název a kód banky, ve které je účet veden;

 9. Datum a podpis kupujícího.

§3. Pokud Formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi, resp. záruční list a převzetí zboží (dále jen "Požadované doklady"), prodávající vyzve telefonicky případně e-mailem kupujícího na doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Prodávající si zároveň bude účtovat manipulační poplatek ve výši 316 CZK zahrnující náklady, které prodávajícímu vznikly v důsledku neúplně vyplněného Formuláře nebo nepřiložených požadovaných dokladů.

§4. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat kupujícímu a / nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 7 dnů od převzetí formuláře a / nebo požadovaných dokladů prodávajícím, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři.

§5. Jestliže spolu s vyplněným formulářem a s požadovanými doklady není přiložené zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží vrátit, zaměnit nebo reklamovat.

§6. Zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace musí být kompletní, v případě záměny nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, který je předmětem vrácení / záměny / reklamace nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

§7. Kupující je povinen kompletně vyplněný formulář spolu s požadovanými doklady doporučeně zaslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace na adresu sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

§8. Celková částka za zboží, které bylo vráceno prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami, snížená o manipulační poplatek / poplatky, v případech stanovených v těchto obchodních podmínkách, bude převedena výhradně na účet kupujícího uvedený v reklamačním formuláři a to do 15 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného formuláře spolu s požadovanými doklady a se zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v §1a), §1b) nebo §1c) tohoto článku. Prodávají nevrací částku za zboží jiným způsobem než na bankovní účet.

 

IX.

Záruční podmínky

§1. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložená faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad a záruční list.
§2. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a úplně zaplacené.

§3. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na adresu sídla prodávajícího reklamované zboží čisté, suché, mechanicky nepoškozené, nejlépe v originálním balení. Stačí vyplnit reklamační formulář.

§4. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

 

X.

Ochrana osobních údajú

§1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté kupujícím výhradně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.

§2. Prodávající nevydá údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, a i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím onternetovéo obchodu na www.jungle-medicine.eu/eshop kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

§3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u prodávajícího zamítat zpracovávání svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.

§4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.
§5. Kupující prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

§6. Kupující zmocňuje prodávajícího na ověřování poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

 

XI.

Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

§1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, pokud nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

§2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou strany nemohly předvídat a ktreré nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.

§3. V případě, že nastane událost podle bodu 2, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

§4. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje prodávajícího od dohodnutých závazků.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

§1. Při nákupu zboží na www.jungle-medicine.eu/eshop se předpokládá ze strany kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

§2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením k www.jungle-medicine.eu/eshop. Ochrana počítače, případně údajů obsažených v počítači kupujícího zatěžuje kupujícího.

§3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.jungle-medicine.eu/eshop mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

§4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z www.jungle-medicine.eu/eshop

§5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit výrobky uvedené na www.jungle-medicine.eu/eshop.
§6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto obchodních podmínek vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.jungle-medicine.eu/eshop.

§7. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

§8. Odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího.

 

Copyright © 2016 Jungle-medicine.eu